پادکست هفتگی تدبیرگر سرمایه

/
  🎙Market Analysis 📊 Tadbirgare Sarmayeh's Weekly…

پادکست هفتگی تدبیرگرسرمایه

/
  🎙پادکست هفتگی تدبیرگر سرمایه ‌📊تحلیل بازار سرمایه ‌ ‌🕰 تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/…

پادکست هفتگی بورس کالا

/
🎙پادکست هفتگی بورس کالا ‌📊تحلیل #بورس_کالا ایران توسط واحد کالا…

پادکست هفتگی تدبیرگرسرمایه

/
🎙Market Analysis 📊 Tadbirgare Sarmayeh's Weekly Podcast 🔘You can list…

پادکست هفتگی تدبیرگرسرمایه

/
  🎙پادکست هفتگی تدبیرگر سرمایه ‌📊تحلیل بازار سرمایه ‌ ‌🕰 تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/…