شاخص كل     74,104    419.6شاخص كل تالاراصلي     51,334    278.9شاخص كل تالارفرعي     165,152    1,003.650 شركت فعالتر(wax)     2,985    10شاخص صنعت     61,685    325شاخص ميانگين قيمت 50 شركت      138,362    839.8واسطه گريهاي مالي     148,820    1,146.6
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش : ٧٤,١٠٣.٦       تغييرات :  ٤١٩.٦
 • اخبار کارگزاری
 • گزارشات تحلیلی
 • خبرگزاری سنا
آرشیو
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
سيمان شرق(تقدم) ٣ ١ ٥٠
ماشين‌آلات تراكتورسازي ٩١٢ ١٨٦ ٢٥.٦٢
غذایی و قند تربت جام ٤,٨٥٢ ٨٠٢ ١٩.٨
کارخانجات صنعتی آزمایش ٣,٨٣١ ٥٤٦ ١٦.٦٢
گاز لوله ٣,٣٠٠ ٣٦٧ ١٢.٥١
عمران قزوین ٣,٣٢٣ ٣٦٠ ١٢.١٥
صنعتی دریایی ایران ١,٨٥٩ ١٩٤ ١١.٦٥
آرشیو
کدال بورس کالا

© 2014 Tadbirgar Sarmaye Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com