شاخص كل     66,849    68شاخص كل تالاراصلي     47,875    32.4شاخص كل تالارفرعي     140,131    240.450 شركت فعالتر(wax)     2,740    3.7شاخص صنعت     54,824    9.4شاخص ميانگين قيمت 50 شركت      127,867    39.3واسطه گريهاي مالي     144,659    859.8
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش : ٦٦,٨٤٨.٧       تغييرات :  ٦٨
 • اخبار کارگزاری
 • گزارشات تحلیلی
 • خبرگزاری سنا
آرشیو
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
فلات ایرانیان ٢,٢٨٨ ٣٨٦ ٢٠.٢٩
آهن و فولاد میلاد ٧٨٧ ١٠٥ ١٥.٤
شیشه قزوین ٩,٨٤١ ٧٠٠ ٧.٦٦
توسعه آرين ١,٠٠٠ ٥٣ ٥.٦
تهران شيمي ٣١,٣٤٩ ١,٥٦٧ ٥.٢٦
روز دارو ٤,٩٤٣ ٢٤٧ ٥.٢٦
مهرام ٧,٩٠٨ ٣٩٥ ٥.٢٦
آرشیو
کدال بورس کالا

© 2014 Tadbirgar Sarmaye Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com