شاخص كل     78,666    12.8شاخص كل تالاراصلي     54,203    41.9شاخص كل تالارفرعي     176,568    -159.850 شركت فعالتر(wax)     3,056    -1.1شاخص صنعت     67,659    12.6شاخص ميانگين قيمت 50 شركت      164,087    -129.4واسطه گريهاي مالي     130,073    -0.4
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش : ٧٨,٦٦٥.٥       تغييرات :  ١٢.٨
 • اخبار کارگزاری
 • گزارشات تحلیلی
 • خبرگزاری سنا
آرشیو
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
اختيار ف. مخابرات ايران9612 ١٥٤ ٩١ ١٤٤.٤٤
فولاد افزا سپاهان(تقدم) ٢,٨٠٠ ٦٥٠ ٣٠.٢٣
معدني دماوند ١٤,٧٨٧ ١,٨١٦ ١٤
ارس صبا ٣,٦٠٥ ٣٢٩ ١٠.٠٤
ساختمانی نام آوران ١,٤٧٣ ١٣٤ ١٠.٠١
سرمايه گذاري و توسعه خوزستان ٤,٥٣٢ ٤١٢ ١٠
فروشگاه رفاه ١٠,٦٣٨ ٩٦٧ ١٠
آرشیو
کدال بورس کالا

© 2014 Tadbirgar Sarmaye Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com