شاخص كل     74,190    447شاخص كل تالاراصلي     51,647    398.6شاخص كل تالارفرعي     163,821    46850 شركت فعالتر(wax)     2,933    17شاخص صنعت     61,574    353.2شاخص ميانگين قيمت 50 شركت      138,236    409.9واسطه گريهاي مالي     151,194    1,147.5
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش : ٧٤,١٩٠.٥       تغييرات :  ٤٤٧
 • اخبار کارگزاری
 • گزارشات تحلیلی
 • خبرگزاری سنا
آرشیو
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
لوله و تجهیزات سدید ٢,١٠٢ ٢٥٤ ١٣.٧٤
مالی و اعتباری توسعه ١,٢٩٥ ١٥٦ ١٣.٧
سیمان غرب آسیا ٧٨٧ ٧٥ ١٠.٥٣
کارخانجات مخابراتی ایران ٤٣٢ ٤١ ١٠.٤٩
سيمان فارس و خوزستان(تقدم) ٤٧٥ ٤٤ ١٠.٢١
چادرملو(تقدم) ٦٨٣ ٦٢ ٩.٩٨
فرابورس ایران ٦,٩١٠ ٥٩٧ ٩.٤٦
آرشیو
کدال بورس کالا

© 2014 Tadbirgar Sarmaye Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com