شاخص كل     65,543    286.7شاخص كل تالاراصلي     48,250    218.4شاخص كل تالارفرعي     129,118    517.550 شركت فعالتر(wax)     2,674    9.8شاخص صنعت     54,903    119.8شاخص ميانگين قيمت 50 شركت      126,626    465.5واسطه گريهاي مالي     126,858    2,121
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش : ٦٥,٥٤٢.٨       تغييرات :  ٢٨٦.٧
 • اخبار کارگزاری
 • گزارشات تحلیلی
 • خبرگزاری سنا
آرشیو
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
بیمه رازی ١,٠٠٠ ١٨٩ ٢٣.٣
فارسيت درود ٦٠٦ ٩٩ ١٩.٥٣
سایر بورس انرژی ٩,٤٣٩ ١,٥١٢ ١٩.٠٧
سیمان مجد خواف ٧٥٤ ٩٥ ١٤.٤٢
ايران خودرو ديزل ٧٧١ ٩٥ ١٤.٠٥
تجهيزات ‌هپكو ٦٧٢ ٧٧ ١٢.٩٤
صنعتي‌سديد ٢,١٢٠ ٢٤٠ ١٢.٧٧
آرشیو
کدال بورس کالا

© 2014 Tadbirgar Sarmaye Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com