شاخص كل     75,466    282.6شاخص كل تالاراصلي     53,134    335.5شاخص كل تالارفرعي     163,122    -184.850 شركت فعالتر(wax)     2,993    16.1شاخص صنعت     62,611    242.8شاخص ميانگين قيمت 50 شركت      140,360    481.9واسطه گريهاي مالي     154,091    465.7
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش : ٧٥,٤٦٦.٥       تغييرات :  ٢٨٢.٦
 • اخبار کارگزاری
 • گزارشات تحلیلی
 • خبرگزاری سنا
آرشیو
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
گسترش تجارت ایرانیان ٢,٩٣٥ ٢٣٢ ٨.٥٨
عمران قزوین ٤,١٩٠ ٢٧٧ ٧.٠٨
رادياتور ٣,٢٥٣ ٢١٢ ٦.٩٧
مواد ويژه ليا ٢,٢٧٥ ١٤٦ ٦.٨٦
فراورده هاي تزريقي ١٣,٢٣٦ ٦٦١ ٥.٢٦
داروسازي فارابي ٩,٢٢٢ ٤٦٠ ٥.٢٥
دارو رازك ١٩,٥٥١ ٩٧٤ ٥.٢٤
آرشیو
کدال بورس کالا

© 2014 Tadbirgar Sarmaye Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com