شاخص كل     65,577    -632.1شاخص كل تالاراصلي     48,085    -504.2شاخص كل تالارفرعي     130,413    -986.950 شركت فعالتر(wax)     2,697    -28.3شاخص صنعت     53,705    -408.3شاخص ميانگين قيمت 50 شركت      125,181    -575.3واسطه گريهاي مالي     142,799    -2,771.1
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش : ٦٥,٥٧٦.٨       تغييرات :  (٦٣٢.١)
 • اخبار کارگزاری
 • گزارشات تحلیلی
 • خبرگزاری سنا
آرشیو
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
شیشه قزوین ٥,٤١٥ ١,٠٠٠ ٢٢.٦٥
بیمه کوثر ٢,٠٠٠ ١٩٧ ١٠.٩٣
سرمايه گذاري چشم انداز توسعه شمال ٨٩٣ ٨٧ ١٠.٧٩
گاز لوله ٢,٢٧٨ ٢٠٧ ١٠
سيمان كردستان(تقدم) ٦٠٣ ٤٨ ٨.٦٥
ارس صبا ٤,٥٠٠ ٣٠٠ ٧.١٤
فولاد افزا سپاهان ٥,٩٠٠ ٣٦٠ ٦.٥
آرشیو
کدال بورس کالا

© 2014 Tadbirgar Sarmaye Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com