شاخص كل     92,766    137.4شاخص كل تالاراصلي     66,278    89شاخص كل تالارفرعي     195,514    339.250 شركت فعالتر(wax)     3,799    0شاخص صنعت     81,451    0شاخص ميانگين قيمت 50 شركت      197,791    0.3واسطه گريهاي مالي     131,148    0.7
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش : ٩٢,٧٦٦.٣       تغييرات :  ٠
 • اخبار کارگزاری
 • گزارشات تحلیلی
 • خبرگزاری سنا
آرشیو
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
‌بسته‌بندي‌ مشهد ٩٠٨ ٦٠٠ ١٩٤.٨١
بیمه ما(تقدم) ٣٥٣ ٣٢ ٩.٩٧
نور كوثر ايرانيان ١,٤٢٦ ٧١ ٥.٢٤
شهرسازي و خانه سازي باغميشه ١,٦٢٤ ٨٠ ٥.١٨
قند مرودشت ٤,١١٦ ٢٠٢ ٥.١٦
شيشه رازي(تقدم) ١,٠٩٨ ٥٣ ٥.٠٧
داده گسترعصرنوين-هاي وب ٦,٢٢٤ ٢٩٩ ٥.٠٥
آرشیو
کدال بورس کالا

© 2014 Tadbirgar Sarmaye Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com