شاخص كل     65,780    -80.7شاخص كل تالاراصلي     47,486    -45.5شاخص كل تالارفرعي     135,574    -245.850 شركت فعالتر(wax)     2,706    -5.3شاخص صنعت     53,552    -83.1شاخص ميانگين قيمت 50 شركت      124,554    104.6واسطه گريهاي مالي     147,105    35
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش : ٦٥,٧٨٠.١       تغييرات :  (٨٠.٧)
 • اخبار کارگزاری
 • گزارشات تحلیلی
 • خبرگزاری سنا
آرشیو
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
کشتیرانی دریا بندر ٢,٣٠٨ ٢٧٧ ١٣.٦٤
سرمايه گذاري چشم انداز توسعه شمال ٨٨٢ ٩٠ ١١.٣٦
آهن و فولاد میلاد ٨٥٩ ٧٩ ١٠.١٣
ليزينگ صنعت(تقدم) ٤٩١ ٤٣ ٩.٦
فرابورس ایران ٧,٥٢٤ ٥٩٨ ٨.٦٣
عمران قزوین ٢,٦٥٠ ١٥٠ ٦
لوله و تجهیزات سدید ١,٦٠٢ ٨٧ ٥.٧٤
آرشیو
کدال بورس کالا

© 2014 Tadbirgar Sarmaye Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com